Skontaktuj się z nami:    +48 662071083   /   +48 539999165    /    biuro@deweloperplus.pl

Regulamin systemu DeweloperPlus

Regulamin jest podstawowym dokumentem regulującym zasady korzystania z serwisu Deweloper Plus. Do wykładni postanowień niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo polskie. Regulamin może podlegać zmianom. Warunki wprowadzania zmian do Regulaminu są omówione w dalszej jego treści.

§1

Regulamin świadczenia usług internetowych określa zasady i warunki świadczenia usług internetowych przez firmę IQ Software (operatora serwisu Deweloper Plus), mającą swoją siedzibę przy ul. Podłęskiej 14 lok. 19 w Krakowie, zwaną dalej Usługodawcą, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin określa zasady korzystania z usług rejestracji firm zwanych dalej Abonentami oraz zakładania i administracji kontami użytkowników w systemie Deweloper Plus. Składając zamówienie na świadczenie usługi, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§2

Usługa - zlecenie dokonane przez wnioskodawcę po zaakceptowaniu regulaminu. Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Usługodawcę przed dokonaniem opłaty za złożone zlecenie, stanowiący podstawę jej wniesienia. Opłata - uiszczane z góry wynagrodzenie przez Abonenta za wymienione w regulaminie Usługi.

§3

Usługodawca może aktywować abonentowi konto na okres testowy 14 dni. W trakcie tego okresu użytkowanie systemu jest bezpłatne. Po upływie 14 dni konto zostaje zawieszone; Abonent może zdecydować czy chce dokonać pełnej aktywacji systemu. Konto Abonenta w okresie testowym 14 oferuje wszystkie funkcjonalności systemu.

§4

Pełna aktywacja systemu Deweloper Plus następuje w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym lub jej potwierdzenia. Abonent ma prawo do korzystania ze swojego konta w okresie aktywacji w ramach jego pełnych możliwości technicznych. Nie jest dozwolone umieszczanie w serwisie materiałów zabronionych prawem oraz treści pornograficznych. Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia swojej nazwy i adresu swojego serwisu z listy referencyjnej. Po wniesieniu opłaty za użytkownie usługi Abonent staje się prawnym i fizycznym właścicielem konta w systemie i może nim dowolnie rozporządzać. Abonent jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas rejestracji do systemu, nie naruszając praw osób trzecich oraz akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu. Wpisanie niepoprawnych danych jest naruszeniem regulaminu. Naruszenie Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zaprzestania kontynuacji wykonywanej usługi. Usługodawca zobowiązuje się do wysłania drogą emailową w ciągu 30 dni przed upływem abonamentu faktury pro forma na kolejny okres. Abonent akceptując regulamin, zgadza się na dostarczanie faktury pro forma w taki sposób. Brak dostarczenia faktury pro forma nie zwalnia Abonenta od uiszczenia opłaty za kolejny okres (chyba, że została rozwiązana w poprzednim okresie rozliczeniowym umowa świadczenia usług). Jeżeli jednak do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, Usługodawca zaprzestanie wykonywania zlecenia wobec Abonenta. Po otrzymaniu wpłaty po terminie ważności Usługodawca podejmie próby przedłużenia ważności konta firmowego. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi w okresie opłaconego abonamentu. Usługodawca zobowiązuje się również, że o wszelkich zmianach w cenniku Abonent zostanie poinformowany z miesięcznym wyprzedzeniem, a zmiany na niekorzyść Abonenta mogą stanowić rozwiązanie umowy bez prawa roszczenia jakichkolwiek kar ze strony Usługodawcy.

§5

Firma wnioskująca o założenia konta, aktywując Usługę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez systemy informacyjne serwisu Deweloper Plus oraz firmę IQ Software, zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych Abonenta i nieudostępniania tych danych podmiotom trzecim.

§6

Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za zamówioną usługę, Usługodawca wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty. Kwota opłaty za wykonaną usługę jest wnoszona za cały okres (miesiąc lub rok) z góry. W przypadku rezygnacji z Usługi w trakcie pierwszych 30 dni użytkowania, zapłacona kwota jest zwracana w całości. W dalszym okresie zapłacona kwota nie podlega zwrotowi. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu wpłaty przez Abonenta, ma On prawo do zamówienia innej usługi w ramach dokonanej już wpłaty lub zwrotu pieniędzy. W przypadku gdy Abonent opłacił usługę i w trakcie trwania opłaconego okresu decyduje się wykupić droższy wariant Usługi wówczas cena jest pomniejszana proporcjonalnie o opłacony niewykorzystany okres aktualnego wariantu Usługi.

§7

Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny okres abonamentowy. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Abonentowi, jeżeli złamie On postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub Netykiety. W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.

§8

Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty poniesione przez Abonenta spowodowane nieprawidłowym wykonaniem lub niewykonaniem zleconej Usługi w sytuacjach, w których działanie to wynika bezpośrednio z winy Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: nieprawidłowego użytkowania kont, podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji konta, awarii łączy telekomunikacyjnych, nieprawidłowego działania firm trzecich mających wpływ na usługi oferowane w serwisie Deweloper Plus, dostępu do konta Abonenta przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu, w jaki to nastąpiło (np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła itp.), przerwanie wykonywania przez Usługodawcę zlecenia wynikłego z winy Abonenta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji lub rozbudowy serwerów, usunięcia konta, jeżeli jest ono wykorzystywane niezgodnie z prawem lub działania klienta powodują zakłócenia pracy i stabilności systemu, umieszczenia nazwy klienta i adresu jego serwisu www na liście referencyjnej, o ile klient nie wyraził sprzeciwu. Wszelkie reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym. Usługodawca zobowiązany jest do rozstrzygnięcia ich w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.

§9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2012. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować bezpośrednio do Obsługi Systemu deweloperplus.pl.